AIDS hastalığının belirtileri

AIDS gibi ölümcül olmayan başka enfek­siyon hastalıkları da bazen aynı belirtileri gös­terebilirler. Enfeksiyon odakları (iltihaplı dişler, sağlıksız bademcikler) benzeri belirtilerin orta­ya çıkmasına neden olabilirler. Akut AIDS virüsü enfeksiyonu belirti­lerinin tamamen başka bir nedeni olabilir mi?

Yine karıştır­maya neden olan bir hastalık tablosu da yay­gın söyleniş şekliyle öpüşme hastalığı da de­nen enfeksiyöz mononükleozdur. AIDS’e karşı varolan büyük korku her belirtiyi hastalık lehi­ne değerlendirmeye neden olmaktadır. Yalnız­ca lenf düğümlerinde gözlenecek büyüme pa­niğe neden olmamalıdır.

Virüs taşıyan kişi dış, görünümünden ayırdedilebilir mi?

Ayırdedilemez. Hastalık tablosu kendini ortaya koyduğunda ancak dış görünüme yansır. Ör­neğin Kaposi sarkomu denilen mavi-mor dü­ğümcükler deride oluştuğunda, ya da kişi kısa sürede büyük kilo kaybına uğradığında bunu gözle farketmek son derece kolaydır.

Eczanelerde pek çok direnç arttırıcı, güçlendirici ilaçlar bulunmakta. Bun­lar virüsün bulaşma şansını azaltabi­lirler mi?

Hayır. Bugüne kadar vücut direncini mikrobun bulaşmasına engel olabilecek ölçüde güçlen­diren ek bir ilaç bulanamamıştır. Bu durum di­ğer enfeksiyonlar için de geçerlidir. Sadece aşı enfeksiyonu önlemeyi garanti eder. Bu da AIDS için şimdiye kadar gerçekleştirilememiş­tir.

Testin pozitif çıkması AIDS virüsünü almış olmakla eş anlamlı mıdır?

Evet. Pozitif test sonucunun anlamı şudur: Kanda AIDS virüsüne karşı antikor oluşmuş­tur. Bu da kişinin enfekte olduğunun kanıtıdır.

AIDS mikrobunu almış kişi ile AIDS hastası arasında ne fark vardır?

Hastalık etkenini vücuduna alan her kişi has­talığa yakalanacak anlamına gelmez. Enfekte olmak mikrobun vücuda girip çoğalması anla­mını taşır. Vücut savunma sistemi AIDS virü­sünü öldürecek güce sahip olmadığından virü­sün yaşam boyu insanın kanı ve vücut salgıla­rında bulunacağı düşünülmektedir. Kişide mutlaka AIDS hastalık tablosu ortaya çıkma­yabilir.

AIDS hastası ise; virüsün tahrip edebilme gü­cünü ortaya koyabildiği organizmaya sahip bir kişidir. Vücut savunma sistemi öyle büyük za­rar görmüştür ki, hasta bütün hastalık etkenle­rine karşı korunma yetisini yitirmiştir. Pek çok hastalık birlikte baş gösterir. Örneğin akciğer iltihapları, mantar enfeksiyonları, kanser, ruh­sal çöküntü ve nörolojik hastalıklar.

AIDS virüsünü alan her kişi hastalığa yakalanır mı?

Bilimadamları mikrobu almış kişilerin ne kada­rının AIDS hastası olabileceği konusunda gö­rüş birliği içinde değildirler. Enfekte oluş ile hastalık tablosunun ortaya çıkışı arasında ge­çen süre on yıl ya da daha uzun sürebilir.

Bu rakamsal karmaşa nereden kay­naklanmaktadır?

Bugüne kadar daha çok tahminler ağırlıkta ol­duğundan. Dünyada virüs taşıyan insan sayısı tam olarak bilinemediğinden kesin olmayan rakamlara dayanılmaktadır. Yalnızca virüs ta­şıyan kişilerden oluşmuş gruplar gözlemlen­mekte ve onlar arasında hastalananlar belir­lenmektedir. Bunlar da uzun zaman alan ça­lışmalardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Güzellik

Diyet

Anne - Bebek